ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

купівлі - продажу товарів через мережу Інтернет

 

Викладений нижче текст є офіційною публічною пропозицією фізічної особи Гончарової Тетяни Андріївни, що іменується надалі ПРОДАВЕЦЬ, і будь-яка фізична особа та/або юридична особа, яка повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України та виразила акцепт цієї оферти підтвердженням замовлення на сайті www.avk.kh.ua, що іменується надалі ПОКУПЕЦЬ, уклали цей публічний Договір (далі «Договір») про нижченаведене:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті www.avk.kh.ua , щодо яких вказана ціна, назва та опис і які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті www.avk.kh.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, зробити відповідне замовлення та сплатити його на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається в терміни, що вказані в опису Товару.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ продавати ПОКУПЦЮ Товар, що є предметом продажу за цим ДОГОВОРОМ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ, купувати названий Товар та оплачувати його ціну.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) і отримання даного замовлення Продавцем - є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Оформлення ПОКУПЦЕМ замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПОКУПЦЯ з технічними характеристиками Товара, його функціональними можливостями, з інформацією про терміни поставки.

4.2. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі ПРОДАВЦЯ, у тому числі із причин, що не залежать від ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення ПОКУПЦЯ, і повідомити про це ПОКУПЦЯ шляхом напрямку електронного повідомлення за адресою, зазначеному при реєстрації ПОКУПЦЯ.

4.3. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу замовлення, ПОКУПЦЕВІ на підставі виданої ПРОДАВЦЕМ видаткової накладної підписаною ПОКУПЦЕМ в момент отримання Товару від транспортної та/або кур’єрської компанії. По виконанні Замовлення зобов'язання ПРОДАВЦЯ перед ПОКУПЦЕМ вважаються виконаними.

4.4. Право власності на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис ПОКУПЦЯ видатковій накладній, виданої ПРОДАВЦЕМ, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі транспортній або кур'єрській компанії.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається ПРОДАВЦЕМ на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. ПОКУПЕЦЬ проводить 100 % оплату товару відповідно до замовлення на підставі рахунка ПРОДАВЦЯ, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

5.6. Доставка замовлення ПРОДАВЦЕМ виконується після 100 % оплати замовлення.

5.7. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений та сплачений ПОКУПЦЕМ Товар зміні не підлягає.

5.9. До моменту зарахування коштів ПОКУПЦЯ на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ товар не резервується. ПРОДАВЕЦЬ не може гарантувати доступність Товару на складі ПРОДАВЦЯ в кількості, зазначеній у момент оформлення замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки замовлення.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН.

6.1.Обов'язки ПРОДАВЦЯ

6.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них.

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов замовлення.

6.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам ГОСТ, ТУ, ДСТУ.

6.2.Обов'язки ПОКУПЦЯ

6.2.1. Надавати ПРОДАВЦЮ достовірну, правдиву та коректну інформацію, в тому числі при реєстрації в Інтернет-магазині.

6.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до замовлень, за зазначеним у них цінах та згідно вказаних реквізитів.

6.3. Права ПОКУПЦЯ

6.3.1. Внести зміни в замовлення до його оплати.

6.3.2. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат та всіх інших витрат, понесених ПРОДАВЦЕМ у зв'язку зі здійсненням взятих на себе зобов’язань по виконанню даного Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток, заподіяний ПОКУПЦЕВІ внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

7.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання ПОКУПЦЕМ недостовірної, неправдивої та некоректної інформаціі.

7.3. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до діючого законодавства України.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1. Всі повідомлення, заяви і претензії, пов'язані з виконанням цього Договору або ті, що випливають з нього, повинні направлятися сторонами безпосередньо один одному за зазначеними в Договорі адресами у строки та порядку, обумовленому ГПК України.

8.2. Усі спори, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Якщо в процесі переговорів Сторонами не досягнуто згоди, спір вирішується в порядку передбачену законодавством України, з обов'язковим дотримання досудового порядку врегулювання спорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання передбачених чинним законодавством України.

9.2. Даний договір, розміщений на використовуваному ПРОДАВЦЕМ Інтернет-магазині на сайті www.avk.kh.ua є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати ПОКУПЦЕМ, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

9.3. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів та всього Договору взагалі.